همکاران ماکیان نوآور

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره: دکتر محسن حافظ

مدیر کارخانه و عضو هیئت مدیره: مهندس محمد باقر یاوری

مدیر کامل دان: دکتر پیمان میرفخرایی

مدیر فروش بنتونیت و مواد معدنی: دکتر ایلناز باقری

مدیر بازرگانی: مهندس سید مهدی حامدی

کارشناسان فروش:

زهرا رسولی

مریم زیارانی

فرانک روایی

مهندس علیرضا اصغریان

مهندس امیرحسین آخوندزاده

مهندس آراز باقری

مدیر بازاریابی: دکتر شهرام شورین

مدیر اداری: مهندس مجید حافظ

بخش تحقیق و توسعه(R &D)

مدیر علمی (R&D) : دکتر پیمان میرفخرایی

بخش مالی:

مدیر مالی: احمد کمالی

طه تفت

محمد مشعلی

حمید فاضل

معصومه رجب زاده

ایمان خاکی

بخش کارخانه:

مدیر کارخانه: مهندس محمد باقر یاوری

مدیر داخلی: مهندس منصور شاه بهرامی

کارشناس تولید: مهندس علی راسل

مدیر تولید ماکومیل: مهندس عرفانی

کارشناس تولید: مهندس منوچهر یاوری

مدیر تولید خاک گربه: محمد حسین حافظ

مسئول تدارکات: شاهرخ گلواضی

مسئول فنی: دکتر زینب قاسمپور