مرغ گوشتی

کنسانتره 2/5 درصد مرغ گوشتی ماکوفید:

1) کنسانتره 2/5 درصد گوشتی به صورت تک مرحله ای:

فرمول پیشنهادی کنسانتره 2/5 درصد تک مرحله ای فول فید، نژاد راس 308 و آربور آکرز پلاس

2) کنسانتره 2/5 درصد گوشتی به صورت دو مرحله ای آغازین، رشد و پایانی:

فرمول پیشنهادی کنسانتره 2/5 درصد رشد و پایانی ماکوفید، نژاد راس 308 و آربور آکرز پلاس

پیشنهاد می گردد مقدار یک کیلوگرم جوش شیرین به هر تن از خوراک به صورت سرک اضافه شود و در صورت شوری آب مقدار نیم تا یک کیلوگرم از نمک جیره پیشنهادی کاسته شود. در صورت نیاز به هرگونه تغییر در جیره پیشنهادی با بخش خدمات مشتریان تماس حاصل نمایید.