پولت (مرحله رشد)

کنسانتره پولت کامل دان:

- کنسانتره نیمچه های تخمگذار

- کنسانتره 2/5 درصد و 5 درصد سه مرحله ای پولت 

شامل مراحل:

  • آغازین
  • رشد
  • توسعه

فرمولاسیون و آنالیز اختصاصی بسته به نژاد و شرایط پرورش 

آنالیز بیولوژیکی کنسانتره 2/5 درصد پولت

       

دستور مصرف کنسانتره و جیره پولت تخمگذار

فرمول پیشنهادی کنسانتره 2/5 درصد پولت